ระบบประกาศผลการเรียนชั้นม.5ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560
เลขประจำตัวนักเรียน (5 หลัก)
เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)

01665