ระบบประกาศผลการเรียนชั้นม.2ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560
เลขประจำตัวนักเรียน (5 หลัก)
เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)

03273